Select Page

ธุรกิจวิศวกรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร มุ่งเน้นงานให้บริการงานออกแบบและ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ RDF โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไป โดยดำเนินงานให้บริการงานด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) แบบครบวงจร งาน EPC ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ทำให้มีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไป ในลักษณะจ้างเหมาแบบครบวงจร (Turnkey) มาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท ดับบลิวทีอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) คือ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมุ่งดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาและขยายกิจการบนพื้นฐานของหลักการความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรวมทั้งสังคมโดยรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การมุ่งไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนี้ บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และพันธกิจองค์กรซึ่งมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงชุมชนและกลุ่มผู้เปราะบางโดยรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศและสากล ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนเพื่อใช้บังคับกับกลุ่มบริษัท ตามหมวดหมู่ประเด็นสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม

ที่อยู่

บริษัท ดับบลิวทีอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิติบุคคลเลขที่ 0105559156913 สำนักงานใหญ่
เลขที่ 101/1 ซ.พระยาสุเรนทร์ 20 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
EMAIL
info@wtecorporation.com
wte.corporation@gmail.com

02-077-5504082-8326244